بیمه های طرف قرارداد

M-R-I

بیمه های پایه بیمه های مکمل بیمارستان ها و درمانگاه ها خیریه ها بانک ها
تامین اجتماعی کمیته امداد درمانگاه فرهنگیان خیریه ی امام رضا(ع) بانک تجارت
خدمات درمانی شهرداری چشم پزشکی تخصصی بصیر خیریه ریحانه النبی بانک صارات
نیروهای مسلح بیمه اتیه سازان حافظ اداره کل بهداری ناجا(بیمارستان ولیعصر(عج)وبیمارستان امام سجاد) کارآفرینان مهر بانک ملت
  بیمه آسیا مرکز اورژانس تهران انجمن MS ایران بانک مرکزی
  بیمه البرز اتحادیه ی کارکنان بیمارستانهاو مراکز بهداشتی و درمانی کشور انجمن امداد به بیماران سرطانی ایران بانک کشاورزی
  بیمه ایران نظام پرستاری تهران آسایشگاه کهریزک  
  بیمه دانا انجمن پرستاری ایران    
  بیمه دی مرکز آموزش انجمن پرستاری ایران    
  بیمه رازی      
  بیمه سینا      
  بیمه پارسیان      
  بیمه توسعه      
  موسسه ی صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد      
  کمک رسان آریا      
  کمک رسان ایران sos